Koordynator ds. rozliczeń

Jan Sokołowski

Jan Sokołowski posiada ponad 10 letnie doświadczenie w ocenie, rozliczaniu i kontrolowania projektów dofinansowanych z EFRR.

Doświadczenie

Jako pracownik Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA przez blisko 6 lat zajmował się oceną, rozliczaniem i kontrolowaniem:

  • projektów o charakterze B+R (w ramach działania 1.4-4.1 POIG "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac");
  • projektów o charakterze infrastrukturalnym związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami (działanie 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym");
  • projektów o charakterze eksperckim (w ramach działań 6.1 POIG "Paszport do Eksportu", 8.1 POIG "Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" oraz 8.2 POIG "Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B").

Do jego zadań należała ocena składanych wniosków o dofinansowanie (pod kątem formalnym i merytorycznym), przygotowywanie umów o dofinansowanie wraz z aneksami, aktywne rozliczenia wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów oraz kontrolowanie prawidłowości realizacji poszczególnych projektów w miejscu ich realizacji.

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu projektów od strony finansowej po stronie Beneficjenta – w ramach obecnej perspektywy budżetowej POIR aktywnie rozlicza i realizuje w ramach umów o dofinansowanie zawieranych z NCBR projekty zdefiniowane w ramach działań:

  • 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa;
  • 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;
  • 1.2 - Sektorowe programy B+R.